ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ

ГАБРОВО

Услуги

  • ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ НА ПЪТНИЦИ;
  • РЕКЛАМА;
  • ПЕРИОДИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ;
  • СЕРВИЗНИ УСЛУГИ;
  • АВТОМИВКА;
  • ОТДАВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ (АВТОГАРА, ДЕПО)

Контакти

ул. "Стефан Караджа" №2
гр. Габрово

066 80 55 66

 

„Общински пътнически транспорт” ЕООД Габрово обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на Профилен меден контактен проводник, нарязан, с приблизително тегло 20 тона, начална тръжна цена – 9 110.00 / девет хиляди сто и десет/ лв. на тон, на 12.12.2016г. от 15.00 часа, с втора дата 14.12.2016г. от 15.00 часа в административната сграда на дружеството, трети етаж, стая 304. Тръжната документация за участие в търга се получава срещу заплащане от 10.00 лв. в стая 304 от 01.12.2016г.до 09.12.2016г. до 15.00ч. и за втора дата на 13.12.2016г. до 15.00ч.

Депозитна вноска – 18 220.00 /осемнадесет хиляди двеста и двадесет/ лв.

Задължително условие за участие в търга:

  • Разрешение, издадено от Директора на Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се извършват дейностите

или

  • Разрешително, издадено от Министъра на околната среда и водите по реда на глава седма, раздел IIот Закона за опазване на околната среда.